Våld i nära relationer

Våldsfrivardag.se är en plattform för dig som arbetar med våld i nära relationer på något sätt i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg och länets kommuner står bakom initiativet. Tanken är att samla det regionala arbetet mot våld i nära relationer på ett ställe så att alla som är i behov av information kan ta del av den.

Resurser för dig som är yrkesverksam

Här finns information, stöd och material för upptäckande, bemötande och handläggande av personer som är utsatta, varit utsatt eller riskeras att utsättas för våld i nära relationer. Sidan är till för dig som är vårdgivare, samarbetspartner, arbetar med vårdfrågor eller arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg.

Samverkanswebben når du här.

För dig som deltar i länsstyrelsen nätverk utifrån våldsområdet.

Klicka här för att komma till samarbetsytan.

Regionkoordinator för ärenden som rör prostitution och människohandel har huvudsakligen arbetat tillsammans med Polisens nationella operativa avdelning (NOA) genomfört insatsveckor i länen. Bistått regionala myndigheter med operativt stöd och samordning vid människohandelsärenden. Samt arbetat med att öka kunskapen i regionen hos berörda myndigheter och andra aktörer.

För mer information, kontakta:

Anna Runesson
Regionkoordinator, Region Mitt
Telefon: 021-39 14 96
E-post: anna.runesson@vasteras.se

Mikaelle Matta Salinas
Regionkoordinator, Region Mitt
Telefon: 018-727 83 25
E-post: mikaella.matta-salinas@uppsala.se

Jämställdhetsmyndigheten lanserar en ny  webbutbildning som handlar om sexuell exploatering av barn och prostitution och människohandel. Ta del av utbildningen här

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder.

Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad länsstyrelsen gör:

– Kommunbesök
– Leder länssamverkan 
– Samordnar olika nätverk 
– Erbjuder kompetensstöd

För mer information kring länsstyrelsens arbete i Gävleborg kontakta: 

Klara Westerlund
Samordnare, Mäns våld mot kvinnor
Telefon: 010-225 13 19
E-post: klara.westerlund@lansstyrelsen.se

Helen Dahlbom
Samordnare, Mäns våld mot kvinnor       

Telefon: 010-225 13 17
E-post: helen.dahlbom@lansstyrelsen.se

Khali Polcer
Samordnare, Mäns våld mot kvinnor
Telefon: 010-225 13 75
E-post: khali.polcer@lansstyrelsen.se

 

Välkommen till en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer.

Barnahus Gävleborg är ett samarbete mellan länets tio kommuner (socialtjänster), polisen, åklagarmyndigheten och Region Gävleborg. Till Barnahus kommer barn som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.  På Barnahus samverkar polis, socialtjänst, BUP och barnläkare under ett och samma tak. Till barnahus kan yrkesverksamma ringa för rådgivning om osäkerhet kring vad som ska göras uppstår.

För mer information, kontakta:

Samordnare socialtjänsten
Telefon: 026-12 45 18
Telefon: 076-760 42 76

Samordnare polisen
Telefon: 026-12 45 14
Telefon: 070-368 46 12

Om det uppstår ett akut problem efter kontorstid och du behöver få kontakt med socialtjänsten omedelbart ringer du till:

Socialjouren på telefon 026-10 02 25.

Metodstöd ”Rätten till din egen kropp” en del av samhällsorientering för nyanlända. Metodstöd: Rätten till din egen kropp | Informationsverige.se

Trygghetens Hus är ett tre-årigt projekt, med mål att det ska permanentas i kommunen. Ett samarbete mellan Polisen och Socialtjänsten i Bollnäs kommun för att minska våld i nära parrelation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Trygghetens Hus består av två samordnare, Helena från polisen och Shida från socialtjänsten som sedan 15 augusti 2022 är samlokaliserade och arbetar tillsammans för att de som är utsatta eller de som utsätter någon annan människa för våld i en nära par relation eller lever i en hederskontext med våld och förtyck ska kunna få råd och hjälp för att hitta en bra väg att ut från våldet. Alla är värda ett liv utan våld!

Projektet har tre huvudinriktningar:

  • Trygghet och hälsa

Syftar till att öka ungs medvetenhet, kunskap, att de ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp och stöd. Att få unga att engagera sig, att de själva får ta fram åtgärder på hur våldet kan brytas är en framgångsfaktor enligt Brå:s rapport 2021:15.

  • Parallella processer

Detta innefattar alla inkomna polisanmälningar men även andra ärenden som kommer till samordnarnas kännedom.

Syftar till att nå både våldsutsatt och våldsutövare (över 18 år) så fort som möjligt efter brottet har skett för att erbjuda dem stöd och hjälp för att kunna bryta våldsspiralen. Samordnarna, efter samtycke, kommer sedan att finnas kvar och stödja så länge behov finns.

  • Utvecklad samverkan
    Socialstyrelsens ”Utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2022” visar att våldsutsatta ”hamnar mellan stolorna” när de varit i kontakt med en myndighet, att samverkan kanske kunnat undvika dödsfall.

Socialtjänsten, hälso, -sjukvård, skola och polis i Bollnäs kommun har nu påbörjat ett samarbete för att utveckla samverkan mellan myndigheterna.

Kontakt

Helena Sundberg, samordnare Polisen i Bollnäs
helena.sundberg@polisen.se 070- 341 93 57

Shida Kinuka Karlsson, samordnare Bollnäs kommun
shida.kinuka.karlsson@bollnas.se 070-198 89 21

Nationell stödtelefon för yrkesverksamma inom hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon för råd och vägledning i frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Ring 010-223 57 60 för vägledning.

Ring stödtelefonen

Webbstöd för kommuners arbete mot våld

Metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstöd för kommuners arbete mot våld på nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Infogeneratorn

Ett verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. För dig i kommun, landsting och idéburen sektor. Besök infogeneratorn här.

Unga utsatta för sexuell exploatering – hur sprider vi kunskap och förebygger på bästa sätt

Välkommen till ett webbinarium där stiftelsen 1000 Möjligheter och deras verksamhet Ellencentret nylanserar sitt material ”Allt du behöver veta om prostitution, människohandel och annan sexuell exploatering”.

Materialet är finansierat av Länsstyrelsen Stockholm och vänder sig till unga och till dig som möter barn och unga i din yrkesutövning. Under webbinariet kommer materialet att presenteras och en föreläsning om sugardejting utifrån erfarenheter av ett dagligt socialt arbete kommer att visas. Polisens människohandelssektion medverkar och berättar om arbetet med ärenden där unga utsätts för sexuell exploatering.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, region och civilsamhällesorganisationer som möter unga.

Mer om våld i nära relationer

Socialstyrelsen

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Har uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Polisens sida om våld 

Brott i nära relationer är när man blir illa behandlad av någon som är närstående, som make/maka, sambo, föräldrar eller annan släkting. 

Hedersförtryck

Stödlinje för yrkesverksamma där du kan få handledning i svåra ärenden gällande heder.

Dags att prata om – våld mot barn 

Vi vill öka kunskapen om våld och sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot våld och sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp.

Kunskapsguiden

För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

Barnafrid

Har uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Nationellt metodstödsteam (NMT)

För dig som är yrkesverksam och arbetar mot prostitution och människohandel eller kommer i kontakt med potentiella offer. 

Rikskriscentrum

Riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Arbetar med män i kris och mäns våld mot kvinnor utifrån kriscentra, mansmottagningar och våldsmottagningar.  

Skolverket

Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. 

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotype Länsstyrelsen Gävleborg