Hur kan vården och ungdomsmottagningarna bidra till en god sexuell hälsa hos unga och stödja kvinnor som utsätts för sexuellt våld eller könsstympning? SKR har tre nya rapporter på området.

  • Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa – nuläge och vägar framåt
  • Vården vid sexuellt våld – nuläge och vägar framåt.
  • Vården för kvinnor som utsätts för könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter.

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/vardbloggen/artiklar/viktigtattkvinnorochungdomarssexuellahalsaochrattigheterstarks.33399.html