Behöver du någon att berätta för, eller känner du oro för någon?

Det kan ta tid och vara en lång process att lämna en destruktiv relation, det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Det är helt naturligt att vara rädd och orolig. Ett första steg kan vara att anförtro sig åt någon, en vän, en släkting eller någon annan som du litar på.

Om det är din familj och släkt som kontrollerar, hotar och är våldsam mot dig så prata med någon som står utanför familjen som du litar på, tex en skolkurator, lärare eller någon på hälsocentralen.

Det är inte ditt fel att du blir utsatt för fula ord, hot och våld.

Den som utsätter dig har ansvaret att hitta hjälp för att förändra sitt beteende.

Även om den som utsätter dig får hjälp för sitt hotfulla eller våldsamma beteende betyder det inte alltid att beteendet kommer att förändras.

Hjälp och stöd finns tillgänglig för dig. Vänd dig till din kommun, ideella verksamheter eller någon i din närhet. Ring alltid 112 i en nödsituation.

Är du orolig för någon i din närhet?

Det kan vara en vän, arbetskamrat eller barn som lever med våld, kontroll eller hot från närstående eller i familjen. Du kanske vill hjälpa till men känner dig osäker på hur du ska göra? Ett stöd från nätverket kan leda till att personen får kraft att ta sig ur den destruktiva relationen och ibland kan det vara avgörande att någon ställer frågan.

Du kan vara ett stöd

  • Prata med personen enskilt och berätta om din oro.
  • Berätta att det finns stöd och hjälp att få både från dig och från samhället.
  • Påminn personen om att alla har rätt att leva ett fritt liv utan våld att det aldrig är okej och den våldsutsattas fel.
  • Stå kvar! Personen kanske inte lyssnar första gången, du kanske får prata med personen vid flera tillfällen.
  • Avlasta och visa på att det alltid är den som använder våld som är ansvarig för handlingen.

Det finns hjälp att få i din kommun

I din kommun finns det hjälp att få i form av råd och stöd från socialtjänsten, vården eller ideella verksamheter. Det finns också nationella stödlinjer och chattar där det finns någon för dig att prata med.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till personer som har utsatts för våld. Socialtjänsten ska, om du vill, utreda din situation för att se vilken hjälp just du har behov av. Är du under 18 år har socialtjänsten en skyldighet att se till att du får stöd och hjälp.

Olika typer av stöd

Stödet kan vara både samtalsstöd, rådgivning och olika former av praktiskt och ekonomiskt stöd. De ska kunna ge olika skyddsinsatser när det behövs. Många kommuner erbjuder insatser för den som utövar våld, som vill ha hjälp att bryta sitt beteende.

Kontakter i din kommun

Polisen - 112

Det finns hjälp att få i din kommun

Nationella hjälp- och stödlinjer

Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Region Gävleborg och länets kommuner.

Logotype Länsstyrelsen Gävleborg